عمه خانم و ماجراهای آبکی

 

   چطورباید یک ماشین حمام برد  خرچنگ خوش خط  دختری با یک گوشی تلفن
 شیرآب حرف گوش کن  شیلنگ آب فش فشو    ماهی بیرون از استخر  باکتلت ها شوخی نکن