مشترکین عزیز خوزستانی

    باسلام

  جشنواره آبان، یک گام کوچک و تازه ایست برای تقدیر از همراهی شما، تلاشی نو برای سپاس از خوش حسابی تان که افق های تازه ای برای خدمت خواهد گشود

    امید است با حضور گرم و با نشاط خود در جشنواره آبان، یکی از برندگان خوش اقبال ما باشید.

شرایط شرکت در جشنوراه آبان
1- طرح آبان ویژه مشترکین گرامی شرکت آب و فاضلاب خوزستان بوده و شامل مشترکین گرامی شرکت آب و فاضلاب اهواز و شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان نمی شود.
2- قرعه کشی طرح آبان بصورت فصلی (4 مرحله در سال)برگزار می گردد و مشترکینی که حداقل در سه مرحله به ویژه مرحله چهارم خوش حسابی خود را حفظ کنند به جشنواره نهایی جهت شرکت در قرعه کشی جایزه ویژه شرکت خواهند کرد.
تبصره: هر مرحله پس از توزیع 2 دوره قبض تعریف می شود و در طول سال 8 دوره قبض توزیع می گردد.
3- مشترک می بایست قبض آب را تنها در «مهلت مقرر پرداخت» پرداخت نماید.
4- مشترکی که بیش از 2 میلیون ریال بدهی آب بهاء دارد باید 50 درصد بدهی خود را نیز تسویه کند.
تبصره: بدهی و یا اقساط حق انشعاب شامل بند 5 و 6 نمی شود.
5- جهت شرکت در جشنواره نهایی و قرعه کشی جایزه ویژه ، مشترک می بایست امتیاز خوش حسابی خود را حداقل برای سه مرحله حفظ کند.
6- برای تمامی مشترکین با رعایت موارد 2 ، 3 و 4، یک کد قرعه کشی ثبت خواهد شد.
7- کودکان و نوجوانان عزیز (رده سنی 6 تا 12 سال) که در شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب زندگی می کنند می توانند در جشنواره آبان شرکت کرده و از جوایز ارزنده آن به قید قرعه بهره مند شوند.

من و قبض آب
شرکت در مسابقه
آلبوم آبان
پرداخت قبوض
آیکون های فوتر 5آیکون های فوتر 1